PRIVACYVERKLARING

Hierbij een verklaring vanuit A. Awareness dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens op basis van de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die zijn gesteld op 25 mei 2018. We hopen hiermee een duidelijk beeld te geven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Verder in deze verklaring:

· In het kort
· Verwerking van persoonsgegevens van klanten
· Verstrekking aan derden
· Bewaartermijn
· Beveiliging
· Rechten omtrent je gegevens
· Klachten
· Vragen

In het kort

Er zijn gegevens van je bij ons opgeslagen. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval:

· Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
· Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
· Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
· Vooraf vragen we je om toestemming als wij dat conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
· Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
· Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
· Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.
· A. Awareness is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy-verklaring (of in algemenere zin) vragen hebt, dan kunnen deze vragen gesteld worden dit via het volgende mail adres: info@a-awareness.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

 Persoonsgegevens van klanten worden door A. Awareness verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

· Deelname aan de activiteiten A. Awarenss
· Het geven van (medisch) advies m.b.t. deelname aan deze activiteiten.
· Indien je je daarvoor zelf aangemeld hebt: het versturen van onze nieuwsbrief.
· Administratieve doeleinden, zoals het versturen van bevestigings-e-mails en informatieberichten m.b.t. deelname aan de activiteiten van A. Awareness en het maken van facturen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vastleggen:

· Voornaam
· Achternaam
· Geboortedatum
· Geslacht
· Mobiel telefoonnummer
· E-mailadres
· Medische informatie voor zover van belang voor deelname aan activiteiten
(Enkel in het geval van Ayahuasca ceremonies: )
· Informatie over uw ervaring met Ayahuasca en andere geestverruimende middelen
· Informatie over het gebruik van geestverruimende middelen in de periode rondom je deelname aan een ceremonie
· Je motivatie voor deelname aan een ceremonie

(Enkel in het geval van Ayahuasca ceremonies: )

· Informatie over uw ervaring met Ayahuasca en andere geestverruimende middelen
· Informatie over het gebruik van geestverruimende middelen in de periode rondom je deelname aan een ceremonie
· Je motivatie voor deelname aan een ceremonie

Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de activiteiten onder A. Awareness. Op de volgende wijze kan er gebruik worden gemaakt van een derde partij:

· De begeleiders die bij de betreffende activiteit aanwezig zijn: zij ontvangen vooraf naam geboortedatum en mogelijke ervaring en motivatie van deelname. Zij verwijderen deze informatie na afloop van de ceremonie.
· Het geven van medisch advies m.b.t. deelname aan een Ayahuasca ceremonie. Je medische gegevens worden in dit geval anoniem doorgestuurd naar een medische adviseur. Zijn advies wordt door onze administratie aan je doorgegeven.
· Administratiekantoor in verband met o.a. financiële afwikkeling
· Webbeheerder, in verband met ontwikkelen, onderhouden en uitbreiden van de website.

 Met dezemogelijke partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou kunnen opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn

 A. Awareness bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

 De passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

· Alle personen die namens A. Awareness van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
· We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
· Onze IT-middelen zijn up-to-date en beveiligd.
· Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
· Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

 Als je je bij A. Awareness aanmeldt voor een van de Ayahuasca-ceremonies verloopt de correspondentie per e-mail. Via de website www.a.awareness.nl/antwoordformulier zal je worden gevraagd het antwoordformulier in te vullen. Naar aanleiding van je antwoorden kunnen wij beoordelen of je veilig kunt deelnemen aan een ceremonie.

Wil je ook wij je antwoord formulier uit ons mail bestand verwijderen, je accountgegevens dan kun je ons een e-mail sturen naar info@a-awareness.nl. Dit verzoek zal altijd in behandeling worden genomen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met niet uit, dan is dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heb je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.