ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee van band houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

A. Awareness richt zich op training in persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin, adem coaching en spirituele ceremonies. A. Awareness is door Anna van Hamersveld bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 71684840.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze A. Awareness, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van A. Awareness. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten, mondeling en schriftelijk.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd. Alle offertes vervallen 30 dagen na offertedatum.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL 83 INGB 0796326622  t.n.v. A.M. van Hamersveld. Betaling dient volledig overgemaakt te worden binnen 14 dagen na aanmelding of volgens termijnen zoals aangegeven in de bevestigingsmail.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Artikel 7 | Annuleringsvoorwaarden

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden.

Artikel 7.1 | Annuleringsvoorwaarden Puur Portugal

Onderstaande kostenpercentages worden in rekening gebracht aan opdrachtgever bij annulering na aanmelding:

– Bij annulering tot 01-02-2021:
50% van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht en de betalingsverplichting blijft van kracht.

– Bij annulering tot 14-04-2021:
75% van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht en de betalingsverplichting blijft van kracht.

– Bij annulering na 14-05-2021 wordt het totaalbedrag in rekening gebracht en blijft de betalingsverplichting van kracht.

Artikel 7.4 | Annulering door opdrachtnemer

Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit moet worden geannuleerd door opdrachtnemer, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit annulering.

Aanvullende voorwaarden: wanneer de Puur Portugal week door opdrachtnemer wordt geannuleerd omdat deze geen verantwoorde doorgang kan vinden door het Corona virus – ter beoordeling aan opdrachtnemer, zal 90% van het inschrijfgeld door opdracht nemer worden vergoed aan opdrachtgever. Ook in dit geval aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit annulering.

Artikel 8 | Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de ceremonies, coaching of trainingen.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 9 | Gegevensbescherming

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door A. Awareness  vertrouwelijk behandeld. A. Awareness houdt zich aan de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten binnen A. Awareness geschiedt op eigen initiatief en zijn voor eigen risico.
 2. Opdrachtnemer accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de opdrachtgever verstrekt zijn.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een ceremonie of coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 7. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 8. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schade en diefstal op locatie.

Artikel 11 | Informatie verstrekking

 1. A. Awareness verplicht zich tot het geven van de noodzakelijke informatie voor het veilig deelnemen aan activiteiten.
 2. Sommige medische en/of psychische aandoeningen en het gebruik van sommige medicijnen combineren niet met Ayahuasca. Daarom verplicht de deelnemer zich alle informatie te verstrekken die van belang mag worden geacht. Een medische adviseur zal deze informatie beoordelen, dit advies is bindend.
 3. Bij niet tijdig aanlevering van de gevraagde informatie vervalt het recht op deelname.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.